български english
Ако виждате това, най-вероятно нямате инсталиран flash player

ОбявиИРЕМК предлага на Вашето внимание:

 • О Б Я В А - ДВ бр. 91 от 14.11.2017 г.

  Институт по розата и етеричномаслените култури – гр. Казанлък към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ по научна специалност „Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати“, ш. 02.11.13, професионално направление 5.12 „Хранителни технологии“ – едно място.

  Срок – 2 месеца от обнародване в „Държавен вестник“
  Справки и документи – „Човешки ресурси“, тел. 0878 799606


 • ИРЕМК  гр. Казанлък обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот.
      Обособена част от имот публична държавна собсвеност, предоставен  за управление на ИРЕМК гр.Казанлък, представляващ:
     Приземен етаж 288 кв. м от административна сграда намиращ се на територията на ИРЕМК с адрес бул.”Освобождение” №49 в гр. Казанлък при първоначална тръжна цена 580 лв. месечно без включено ддс за срок от 5/пет/ години.
  Търгът ще се проведе на 13.06.2017год. от 10.00 часа в сградата на ИРЕМК гр.Казанлък бул”Освобождение” №49
  Заявления за участие се приемат в касата на института до 16.00 часа на деня, предхождащ датата на търга .
  Депозит за участие в размер на 290 лв.
  Тръжната документация се закупува от касата на ИРЕМК гр.Казанлък всеки работен ден от 08.30 часа до 13.00 часа и до 13.00 часа на деня, предхождащ датата на търга срещу вноска от 30 лв. без включен ДДС.
  Оглед на обекта всеки работен ден от 8.30 до 16.00 часа. 
web design
Dynamic Design